Hỏi về cách viết bằng chữ số?

Asked by

Ai cũng biết là số '123', nếu viết bằng chữ sẽ là "Một trăm hai mươi ba", hoặc '123 123' thì là "Một trăm hai mươi ba nghìn một trăm hai mươi ba", hoặc '123 123 123' thì là "Một trăm hai mươi ba triệu một trăm hai mươi ba nghìn một trăm hai mươi ba". Vậy nếu cần phải viết thành chữ cho số '123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123' thì sẽ là như thế nào?

Follow 0 View 7050 Answer 2
DMCA.com Protection Status