Có ai sành về ASSEBLY ko giúp em bài này với?

Asked by

Em có bài ASM này nhưng không biết lỗi ở đâu cả mà khi chạy thì nó không đúng kết quả! mong các bác sửa giúp em với! em cảm ơn! Đề bài là: "VIẾT CHƯƠNG TRÌNH NHẬP VÀO MỘT KÍ TỰ, KIỂM TRA XEM CÓ PHẢI LÀ CHỮ CÁI HAY KO? NẾU LÀ CHỮ CÁI THÌ IN RA MÀN HÌNH, NẾU KO PHẢI CHỮ CÁI THÌ IN RE THÔNG BÁO MỜI NHẬP LẠI? (LƯU Ý, CHỮ CÁI CÓ CẢ CHỮ HOA VÀ CHỮ THƯỜNG) bài code của em đây: .model small .stack 100h .data tb1 db 'nhap vao mot chu cai bat ki:$' tb2 db 13,10,'$' tb3 db 'nhap sai! nhap lai: $' tb4 db 'ki tu vua nhap la chu $' a db ? .code main proc ;KHOI TAO mov ax,@data mov ds,ax mov ah,9 lea dx,tb1 int 21h lap: ;NHAP KI TU VAO mov ah,1 int 21h mov a,al mov ah,9 lea dx,tb2 int 21h and dl,al ;kiem tra co phai la chu cai ko cmp a,'a' jge la_chu and al,0fh or bl,al jl no_chu cmp a,'z' jle la_chu and al,0fh jg no_chu or bl,al cmp a,'A' jge la_chu and al,0fh jl no_chu or bl,al cmp a,'Z' jle la_chu and al,0fh jg no_chu or bl,al no_chu: ;hien thi tb mov ah,9 lea dx,tb3 int 21h lea dx,tb2 int 21h jmp lap la_chu: mov ah,9 lea dx,tb2 int 21h mov ah,9 lea dx,tb4 int 21h mov ah,2 mov dl,a int 21h jmp thoat thoat: ;tro ve dos mov ah,4ch int 21h main endp end main

Follow 0 View 3340 Answer 0
DMCA.com Protection Status