Cho hỏi về việc liên lạc or send mail với những người làm việc ở Yahoo ?

Asked by

Thông thường khi ta gặp sự cố về việc sử dụng mail yahoo. phải liên lạc với Yahoo Custumer care. Nhưng đó là hệ thống trả lời tự động. Có những câu hỏi & ask không đáp ứng được yêu cầu của ta đề ra. Nên muốn biết rõ ta cần phải hỏi trực tiếp với người của Yahoo. Vậy có địa chỉ nào liên lạc với họ không ???? anh em giúp với.

Follow 0 View 6272 Answer 1
DMCA.com Protection Status