Cách xác định tài sản đảm bảo?

Asked by

Trong các loại tài sản nào sau đây. Loại nào được xác định là tài sản đảm bảo. -tài khoản banks -doanh nghiệp -vàng, bạc - ngoại tệ -bất động sản giá rẻ -hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ -nhà, kho cho thuê -quỹ đầu tư, bảo hiểm -cổ phiếu -trái phiếu chính phủ, đô thị.. -nước, lương thực -dầu, năng lượng thay thế. hãy chọn những loại tài sản bạn cho là đảm bảo 1.

Follow 0 View 3248 Answer 2
DMCA.com Protection Status