Ai biết về lập trình đồ họa bằng OpenGL trên ngôn ngữ C#?

Asked by

Ai biết hàm sự kiện bàn phím sang trái sang phải,to nhỏ trong OpenGL viết trên ngôn ngữ C# chỉ dùm với. cảm ơn nhiều

Follow 0 View 5390 Answer 0
DMCA.com Protection Status